Algemene voorwaarden

Algemene inleidende bepaling

Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle overeenkomsten, aanbiedingen en andere handelingen e.d. tussen AquaTruWater B.V. en haar Wederpartij, in welke vorm ook aangegaan of gedaan (mondeling, telefonisch, per post, per fax, per e-mail etc.).

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AquaTruWater B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen;

Wederpartij: de wederpartij van Leverancier (bijv. koper).

2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Leverancier en de Wederpartij zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt en gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Leverancier. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen, ook eventuele door de Wederpartij gehanteerde voorwaarden, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3. Tevens zijn aanvullend van toepassing de Algemene Voorwaarden van de leveranciers van Leverancier. In geval van afwijking of tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en die van leveranciers prevaleren de door Leverancier gehanteerde Voorwaarden.

4. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg-of aanvullende overeenkomsten, waarbij Leverancier en Wederpartij, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de Wederpartij, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Te allen tijde geldt, dat eerst nadat Leverancier een bestelling van haar Wederpartij heeft ontvangen en deze door Leverancier schriftelijk (per post, fax of e-mail) is aanvaard, een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Te allen tijde geldt, dat wanneer de bestelling van de Wederpartij afwijkt van de offerte van Leverancier, een overeenkomst eerst tot stand kan komen, wanneer Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

3. Wijzigingen in de opdracht zijn eerst bindend voor Leverancier – ook wanneer Leverancier een aanbieding heeft gedaan – nadat Leverancier deze wijziging binnen 8 (acht) dagen na ontvangst hiervan schriftelijk heeft aanvaard dan wel binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van een wijziging met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt. Kennelijke vergissingen, waaronder begrepen verschrijvingen, worden geacht niet geschreven te zijn en worden vervangen door een juiste formulering. Deze vergissingen kunnen niet tot aansprakelijkheid leiden.

4. De in aanbiedingen, gidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal van Leverancier gemelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn vrijblijvend, tenzij van de zijde van Leverancier terzake schriftelijke uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.

5. Enkel in geval van wezenlijke afwijkingen van de geleverde zaken van de afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, heeft de Wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

Buiten de in de vorige volzin genoemde gevallen is Leverancier niet aansprakelijk voor die fouten en afwijkingen en is de Wederpartij evenmin bevoegd de overeenkomt te ontbinden.
6. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen zoals deze zijn opgegeven bij de aanbiedingen zonder korting en incl. B.T.W. of exclusief andere rechten of belastingen.
Artikel 3 Levering
1. De levertijd begint te lopen op de dag waarop Leverancier de volledige betaling heeft ontvangen. Door Leverancier opgegeven levertijden zijn niet fataal, maar steeds vrijblijvend, doch Leverancier zal alles in het werk stellen deze zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.
2. Niet-tijdige aflevering door Leverancier geeft de afnemer in ieder geval geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van de goederen, of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst.
3. Leverancier is bevoegd de overeenkomst in haar geheel, dan wel, na het successievelijk beschikbaar komen van de zaken, in gedeelten uit te leveren. Als een gedeelte wordt geleverd, is Leverancier gerechtigd om ter zake van deze levering betaling te vervangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
Artikel 4 Afname
1. De door Leverancier aan Wederpartij geleverde zaken kunnen niet worden geruild.
2. Tenzij anders is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht de uitgevoerde order direct na het gereedkomen ervan respectievelijk direct na het ter beschikking staan van de Wederpartij, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.
3. Indien als gevolg van niet-afname als bedoeld in de vorige alinea de order geheel of gedeeltelijk door Leverancier wordt opgeslagen, dan is Leverancier bevoegd de kosten verbonden aan de opslag aan de Wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien de Wederpartij na daartoe door de Leverancier in gebreke te zijn gesteld, na een periode van maximaal 14 (veertien) dagen na de datum van ingebrekestelling de order nog steeds niet in ontvangst heeft genomen, is Leverancier – te harer keuze – bevoegd, ook als het om deelorders gaat, de order af te leveren en, indien betaling nog niet heeft plaatsgevonden, op de gebruikelijke wijze te factureren dan wel de order, voor zover nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd haar recht om de overeenkomst te ontbinden en/of aanspraak te maken op schadevergoeding.
Artikel 5 Overmacht
1. In geval van een niet aan de Leverancier toe te rekenen tekortkoming en in geval van andere omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van Leverancier kan worden gevergd (daaronder mede begrepen het geval dat Leverancier door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daarvoor, niet tot levering in staat wordt gesteld), zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
2. Indien de verlenging van de levertijd meer gaat belopen dan 3 (drie) maanden, is Leverancier bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding aan de Wederpartij gehouden is.
3. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder andere begrepen storing in het bedrijf (onder meer tengevolge van oorlog, onlusten, overstromingen, verkeersstremmingen, rantsoeneringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energie-opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, overheidsmaatregelen en vergelijkbare omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van de order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, alsmede elk aan de wil en/of controle van Leverancier onafhankelijke omstandigheden – al dan niet voorzienbaar – waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdrachten tijdelijk of permanent verhinderd wordt).